Lejárt a biztonsági időkorlát.
Ha az oldal űrlapot is tartalmaz, annak mentése csak érvényes bejelentkezéssel lehetséges.
A bejelentkezés érvényességének meghosszabbításához kérjük lépjen be!
Felhasználó név:
Jelszó:
 
Szekciók

Új szekció megalakulásával kapcsolatos elnökségi határozatA. Egy szekció megalakulással kapcsolatban
Szekció megalakulást bármely MRT tag kezdeményezhet
(több társaság által közösen alapítandó szekció esetén is szükséges kezdeményező MRT tag)

Szekció megalakulás kezdeményezése:
a szekció alakítást kezdeményező MRT tag írásban (legalább elektronikusan) benyújtja az Elnökségnek a következőket:
i. Szekció alakítási javaslat.
A javaslatban meg kell fogalmazni a szekció nevét (mely magában kell, hogy foglalja a Társaság nevét: MRT … Szekciója), működési területét, általános célkitűzéseit.
ii. Legalább 10 fő MRT tag szekció alakítási és szekcióba való belépési szándéka.
(Közös alapítás esetén az alapító társaságok számának az arányában szükséges MRT tag részéről szándéknyilatkozat, két alapító társaság esetén pl. minimum 5 fő) az MRT Elnökség dönt a szekció megalakításának támogatásáról, a döntést közli a kezdeményezővel. A kezdeményező összehívja a szekció alakuló taggyűlését. Ezen regisztrálják a jelen levő, belépni szándékozó tagokat, a jelenlevő és szavazati joggal rendelkező, tagdíjat fizető MRT tagok (közös alapítás esetén beleértve más alapító társaság tagjait) közfelkiáltással döntenek a szekció megalakulásáról. Majd megválasztják a szekció leendő vezetőségét, az alakuló, vagy a következő taggyűlésen elfogadják a szekció működési szabályzatát, munkatervét. Az alakuló taggyűlés jegyzőkönyvét (benne a jelenlevők társaságonkénti listáját, a megválasztott vezetőséget, ha elfogadásra került: az elfogadott működési szabályzatot, munkatervet, a meghozott döntéseket) legalább elektronikusan eljuttatják az Elnökségnek.

Az MRT Elnökség dönt arról, hogy felhatalmazza-e a leendő szekciót az előzetes működésre
, mely során a szekció a nevét már használhatja, a megválasztott tisztségviselők a szekciót képviselhetik. A szekció működési szabályainak, munkatervének, megválasztott tisztségviselőinek dokumentumai alapján – a jelenleg érvényes MRT Alapszabálynak megfelelően - a szekció hivatalos megalakulásáról az MRT Vezetőség dönt.
Szekció megszűnéséről maga a szekció, vagy az Elnökség javaslatára a Vezetőség dönthet.

B. Egy szekció működésével kapcsolatban
A Társaság szekciói az egy-egy speciális szakterülettel foglalkozó társasági tagokat tömörítő egységek. Egy MRT tag több szekciónak is lehet a tagja.A Szekció az MRT része, működése során az MRT Alapszabálya, és az azzal összhangban levő saját működési szabályzata szerint jár el. A Szekció nem önálló jogi személy. A szekció működési
szabályzatában meghatározza nevét, székhelyét, feljegyzi az alakítás időpontját, meghatározza céljait, tevékenységét. Meghatároz egyéb, az Alapszabályban nem szereplő, de azzal összhangban levő, a szekció működését érintő kérdéseket. A szekciók tevékenységüket, gazdálkodásukat a Társaság Vezetőségének és Elnökségének felügyelete
és irányítása alatt végzik. Az ellenőrzést a Társaság a Felügyelő Bizottsága útján látja el.

A szekció vezető szerve a taggyűlés.
A taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
- a szekció vezetőségének (minimálisan egy elnök) megválasztása. A szekció elnökének és esetleges más tisztségviselőinek a megválasztása 4 évre történik, ezen határozat életbelépésétől számítva megszakítás nélkül háromszor. újraválaszthatóak.
- a Társaság alapszabályával összhangban levő működési szabályzat elfogadása, módosítása a szekció vezetőség éves beszámolójának a megvitatása, elfogadásaa
- szekció éves munkatervének megvitatása , elfogadása
- döntés a szekció megszűnéséről

A szekció taggyűlése döntéseit egyszerű szótöbbséggel hozza meg. Szavazati joga azon szekció tagoknak van, akik a társaságnak tagdíjfizető tagjai. A működési szabályzat létrehozás, módosítás, a szekció megszűnése esetén a leadott szavatok legalább kétharmadának támogatása szükséges.. Személyi kérdésekben, illetve szótöbbséggel elfogadott tagi javaslatra titkos szavazás szükséges.
Határozatképes a taggyűlés, ha a tagok legalább fele plusz egy fő jelen van.
Határozatképtelenség miatt újra összehívott taggyűlés a jelenlevők számától függetlenül határozatképes.

A szekció elnökének feladatai:
- Irányítja, koordinálja a szekció működésétKépviseli a szekciót a Társaság, ill. más szervezetek felé
- Gondolkodik a Társaság tagjainak a szekció tudományos rendezvényeiről (minimálisan a Társaság honlapján keresztül) való tájékoztatásáról
- Tájékoztatja a Társaság Elnökét a szekció taggyűléseik helyéről, időpontjáról, napirendjéről, valamint a
taggyűlések döntéseiről, működési szabályzatról, a szekció munkatervéről.
- Elkészíti a szekció éves beszámolóját, melyet a taggyűlés elfogadó szavazása után legalább elektronikusan elküld a Társaság Elnöke részére
- Gondoskodik arról, hogy évente legalább egyszer legyen a szekciónak szakmai, ill. tudományos rendezvénye.
- Összehívja legalább évente egyszer a szekció taggyűlését.
- Állandó meghívottként tanácskozási joggal rendelkezik a Vezetőség ülésein

Legfrissebb kongresszusok

További rendezvények
Kérem várjon...
Kongresszusok listája
 • H
 • K
 • Sze
 • Cs
 • P
 • Szo
 • V
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
cochranebs
cochrane
emo's statement on the central role of medical doctors